Wrap Full Shurikane

Other Names: 

A Wrap Full combined with a Shurikane.

Prerequisites: 
Wrap Full Shuriken Cutter
Tricker: 
Shosei Iwamoto