Helicoptero E-Kick

Other Names: 

A Cartwheel Helicoptero that finishes with an E-Kick.

Prerequisites: 
Helicoptero, E-Kick
Tricker: 
Malik Shepherd