Triple Corkscrew Round

Other Names: 

A Triple Corkscrew that finishes with a round kick.

Prerequisites: 
Triple Corkscrew
Tricker: 
Zen Kajihara