Corkscrew Doubleleg Late Round

Other Names: 
Corkscrew Doubleleg Late9, Corkscrew Doubleleg Mega Round

A Corkscrew Doubleleg that at finishes with a late round.

Prerequisites: 
Corkscrew Doubleleg, Corkscrew Late Round
Tricker: 
Haruki Sadasue