Corkscrew Crowd Awakener

Other Names: 

A Corkscrew with a split kick / straddle.

Prerequisites: 
Corkscrew
Tricker: 
Anis Cheurfa